Regulamin

Regulamin

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://hamsajoga.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

– adres e-mail: kontakt@hamsajoga.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§ 1. Definicje

 1. Portal – portal internetowy dostępny pod adresem https://hamsajoga.pl/.
 2. Usługodawca (Organizator) – Anna Grochowska-Biodrowicz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą HamSa Anna Grochowska-Biodrowicz, adres do doręczeń Osiedle Sportowe 27 lok. 60, 31-966 Kraków, NIP: 6751321133, REGON: 381228185, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
 5. Wydarzenie – warsztaty jogi, kursy nauczycielskie jogi, webinary, indywidualne spotkania bioterapeutyczne i kursy bioenergoterapii lub inne podobnego typu spotkania, w których udział uwarunkowany jest zakupem biletu za pośrednictwem Portalu.
 6. Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy, w tym dane osobowe oraz informacje o złożonych zamówieniach.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
 7. Dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Informacje dotyczące usług płatnych znajdujące się na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§  3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca za pomocą Portalu świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez: 
 • a) udostępnienie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu,
 • b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zakupu biletu na Wydarzenie lub zamówienia innej Usługi płatnej,
 • c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta usługobiorcy i utrzymanie Konta usługobiorcy,

2. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie lub za odpłatnością (Usługi płatne) na zasadach określonych Regulaminem.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta usługobiorcy zawierana jest z Usługobiorcą na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji na Portalu.

5. Założenie Konta usługobiorcy („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na Portalu – formularza rejestracji. 

6. Posiadanie Konta usługobiorcy nie jest wymagane do złożenia zamówienia za pośrednictwem Portalu.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

 • a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 • c) dostęp do poczty elektronicznej.

8. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§  4. Zakup biletu

 1. W celu zakupu biletu na Wydarzenie Usługobiorca przechodzi do zakładki „Sklep” lub „Grafik” dostępnej na Portalu, wybiera interesujące go Wydarzenie i – jeśli jest potrzeba – termin, następnie wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) oraz potwierdza wolę złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie przycisku „Kup bilet”. 
 2. Po wypełnieniu formularza zamówienia Usługobiorca przechodzi do systemu płatności elektronicznych i dokonuje płatności za pomocą metod dostępnych w systemie. Jeśli nie ma możliwości zapłacenia przez Portal, może dokonać płatności na konto bankowe podane przez Usługodawcę, które podawane jest drogą mailową na prośbę Usługobiorcy.
 3. Z chwilą dokonania poprawnej płatności i zaksięgowania jej dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. Po otrzymaniu płatności Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz wpisuje Usługobiorcę na listę uczestników Wydarzenia.

§ 5. Udział w Wydarzeniu

 1. Udział w Wydarzeniu dostępny jest jedynie dla Usługobiorcy, który dokonał zakupu biletu. Organizator weryfikuje dane Usługobiorcy z listą uczestników w momencie jego przybycia na Wydarzenie.
 2. Udział w Wydarzeniu przez osobę inną niż Usługobiorca dokonujący zakup biletu jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy Usługobiorca przekazał Organizatorowi dane osoby, która ma wziąć udział w Wydarzeniu.
 3. Przeciwwskazaniami do udziału w Wydarzeniu są stany psychotyczne, aktywne choroby psychiczne (afektywna dwubiegunowa, schizofrenia itp.), epilepsja, posiadanie rozrusznika serca lub ciąża. Obowiązuje bezwzględny zakaz udziału w Wydarzeniu pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. O wszelkich dolegliwościach i niedyspozycjach zdrowotnych należy poinformować Organizatora przed rozpoczęciem Wydarzenia. Wydarzenia są skierowane do osób pełnoletnich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości udziału w Wydarzeniu osobie naruszającej ust. 3 zdanie drugie.
 5. Informacje o Wydarzeniu zawarte na Portalu opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Organizator nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Wydarzenia do działalności Usługobiorcy.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przebiegu Wydarzenia zgodnie z jego opisem.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Wydarzenia przeprowadzonego w formie online, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do komunikacji z Organizatorem.
 8. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziałów w Wydarzeniach online osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji opisanej w §5 pkt. 2). Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania Wydarzeń w jakiejkolwiek formie: analogowej, cyfrowej itp. Do zapisania ważnych informacji rekomendujemy sporządzanie własnych notatek.
 9. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu, brak udziału Usługobiorcy lub wskazanej przez niego osoby trzeciej w Wydarzeniu lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Organizatora, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Usługobiorcy płatności za zakup biletu.

§ 6. Odwołanie lub zmiana terminu Wydarzenia

 1. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę. Informacja zostanie przekazana w formie komunikatu na stronie Portalu oraz w formie wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania zwrotu płatności za zakupiony bilet.
 3. Żądanie zwrotu płatności za bilet skutkuje brakiem możliwości udziału przez Usługobiorcę lub osoby, o których mowa w §5 ust. 2 Regulaminu w Wydarzeniu, które odbywa się po zmianie jego pierwotnego terminu lub miejsca.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia żądania zwrotu płatności za bilet w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania Wydarzenia, zmiany jego terminu lub miejsca, lecz nie później niż na dzień roboczy poprzedzający termin Wydarzenia (jeżeli termin Wydarzenia przypada w okresie krótszym niż 30 dni), wyłącznie za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 5. Zwrot płatności za zakup biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę płatniczą (w zależności od sposobu dokonania zapłaty) niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości zgodnie z ust. 4.

§ 7. Pozostałe Usługi płatne

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Usługobiorcy możliwość zamówienia Usług płatne innych niż udział w Wydarzeniu, zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu, w szczególności:
 • a) analizy snów,
 • b) analizy energetyczne.

2.Usługobiorca w celu zamówienia Usługi płatnej:

 • a) dokonuje wyboru rodzaju Usługi,
 • b) wypełnia formularz zamówienia wskazując wymagane dane,
 • c) dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z dostępną metodą płatności.

3. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.

4. Wraz z otrzymaniem przez Usługobiorcę wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi płatnej.

5. Analizy dostarczane są Usługobiorcy w formie elektronicznej (plik PDF) na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia. Usługodawca realizuje zamówienie w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.

6. Usługobiorca podczas składania zamówienia lub na podstawie ankiety przesłanej przez Usługodawcę po otrzymaniu zamówienia, może być zobowiązany do podania dodatkowych informacji, w tym danych osobowych dotyczących daty, godziny i miejsca urodzenia.

§ 8. Metody płatności

 1. Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu Tpay.com (zgodnie z regulaminem systemu Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W przypadkach niemożności skorzystania z systemu płatności operatora Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty na podane klientowi konto bankowe.
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności lub zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
 3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT wystawianą na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez podpisu Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia.

§  9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na Portalu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia. 
 5. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem Usługi płatnej, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§  11. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

§  12. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu, w tym materiałów szkoleniowych jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 • a) kopiowanie, modyfikowanie, nagrywanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 • b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 • c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§  13. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. 
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Szkoła Praktyk Pogłębionych HamSa Joga

Kontakt telefoniczny:

+48 579 054 518

 

Napisz do HamSa Joga na:

kontakt@hamsajoga.pl